Beleidsrijk begroten

Beleidsrijk begroten

5 min  |   19 september   |  Ben

Al enige tijd wordt er gesproken over beleidsrijk begroten binnen het onderwijs. Begin 2019 werd door het Ministerie van OCW geconcludeerd dat er in jaarverslagen van de scholen nog te weinig verbinding werd gelegd tussen beleid en financiële cijfers.

… Maar wat houdt beleidsrijk begroten nou in?

Beleidsrijk begroten legt een directe verbinding tussen beleid en cijfers. Dit is meer dan het in de begroting verwijzen naar beleid. In een beleidsrijke begroting worden uitgaven verbonden aan doelen en resultaten. Wat wil de school bereiken, wat is nodig om dit doel te bereiken en wat zijn de kosten van deze maatregelen? Achteraf kan worden geconcludeerd wat de resultaten zijn van de investeringen. Zijn de doelen behaald en wat heeft het opgeleverd?

De noodzaak aan beleidsrijk begroten groeit. Er gaat zichtbaar veel meer geld naar het onderwijs en het Ministerie. De inspectie en de samenleving willen ook de effecten van deze investeringen zien. Naast resultaten wensen de stakeholders ook betrokken te worden bij de beleidsvorming.

“Door met elkaar constructief te denken in oplossingen, speerpunten, doelen en maatregelen te formuleren en de middelen daaraan te koppelen, wordt met elkaar gewerkt om knelpunten binnen de school op te lossen.”

Werk samen & zorg voor betrokkenheid van de omgeving

Voor wat betreft de subsidies en resultaten is de (verticale) verantwoording naar Ministerie en Inspectie geregeld. Echter de beste resultaten zijn te behalen als ook de ouders, MR, docenten, leerlingen, vervolgonderwijs en arbeidsmarkt worden betrokken bij het beleid en er een horizontale verantwoording plaatsvindt. In het onderzoek “Een verstevigd fundament voor iedereen” wordt geconcludeerd dat de verschillen tussen de scholen grotendeels worden veroorzaakt door de doelmatige keuzes van schoolbestuurders, directeuren en leraren. Door de omgeving bij de besluitvorming te betrekken, wordt de draagkracht vergroot en de prioriteiten worden open op tafel gelegd. Met welke middelen worden de beste resultaten in de breedte behaald? Dus niet alleen aandacht voor leerresultaten, maar ook voor zaken als werkdruk, welbevinden en ontwikkeling, waarbij de schoolleiders zich kwetsbaar moeten durven opstellen.

Door met elkaar constructief te denken in oplossingen, speerpunten, doelen en maatregelen te formuleren en de middelen daaraan te koppelen, wordt met elkaar gewerkt om knelpunten binnen de school op te lossen. Als achteraf inzichtelijk wordt gemaakt welke middelen zijn ingezet, wat de kosten daarvan waren en, belangrijker nog, in welke mate het doel bereikt is, voelen alle stakeholders zich betrokken en wordt wederzijds begrip en draagkracht gecreëerd. En is het doel niet bereikt, dan is het zaak goed te evalueren en de doelen bij te stellen voor de toekomst.

Beleidsrijk begroten

Waarom beleidsrijk begroten?

Beleidsrijk begroten gaat verder dan het traditionele begrotingsproces. Het omvat het integreren van financiële prognoses met strategische doelstellingen om een solide financiële basis te creëren voor jouw onderwijsinstelling op de lange termijn. In een tijd waarin schommelingen in instroom van leerlingen, wijzigingen in de Rijksbekostiging, bovengemiddelde inflatie en technologische vooruitgang de norm zijn, is een veerkrachtige financiële strategie essentieel.

In diverse publicaties hebben het Ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie gezamenlijk de waarde benadrukt van een transparante en doordachte aanpak van financiële planning binnen onderwijsinstellingen. Ze adviseren dat instellingen verder kijken dan de jaarlijkse begroting(en) en zich richten op langetermijnstrategieën, die rekening houden met thema’s zoals demografische verschuivingen en veranderende onderwijsbehoeften.

De voordelen van beleidsrijk begroten

Het implementeren van beleidsrijk begroten biedt jouw onderwijsinstelling tal van voordelen:

1. Toekomstgerichte focus: je bent beter dan nu voorbereid op veranderingen in de onderwijssector en kunt snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen;

2. Financiële stabiliteit: je creëert een solide financiële basis voor jouw instelling, wat zorgt voor stabiliteit, ongeacht externe omstandigheden;

3. Transparantie: je krijgt een helder inzicht in de financiën van jouw organisatie en kunt dit communiceren naar stakeholders, zoals bestuursleden en ouders.

4. Optimaal gebruik van middelen: je kunt de financiële middelen efficiënter inzetten door middel van strategische allocatie.

5. Risicobeheersing: je identificeert en beheert potentiële risico’s, waardoor onvoorziene tegenvallers worden geminimaliseerd;

6. Maximalisatie van kansen: je herkent kansen voor groei en verbetering en kunt deze integreren in jouw begrotingsstrategie, door de financiële ruimte voor deze innovaties in te ruimen.

Meer weten?

Om een optimale horizontale en verticale verantwoording te realiseren, is een weloverwogen inrichting van de personeels-, salaris- en financiële administratie van groot belang. Alleen door de verschillende onderdelen zo in te richten dat inzet van mensen, uitgaven en inkomsten per doel inzichtelijk zijn, kan inzicht worden verkregen in de mate van doelmatigheid en rendement. Een voorbeeld voor het labelen van middelen is het gebruik van kostendragers. Deze zijn speciaal bedoeld voor het labelen van kosten aan doelen en ze werken kostenplaats overstijgend. In zowel HR2Day als Exact is gebruik van kostendragers, naast kostenplaatsen, mogelijk.

Mocht je hierover informatie en advies willen, neem contact met ons op. Wij denken met je mee!

Ben Wildeboer Merces Finance

Over Ben

Als financiële duizendpoot en Managing Consultant Finance weet Ben jouw organisatie op alle Finance fronten te ondersteunen. Meer weten over Ben en de rest van onze collega’s?

Ziek zijn kopje koffie

HR uitdagingen in een alsmaar veranderende werkomgeving

Als HR professional in de zorg of het onderwijs sta je regelmatig voor uitdagingen die van cruciaal belang zijn voor…
Controller voor 1 dag

Controller as a Service

Herken jij ook die momenten waarop jouw organisatie extra financiële expertise nodig heeft, terwijl je uit kostenoverweging ervoor hebt gekozen…
Opinie Hendro

Opinie Hendro Hams

We gaan alweer richting eind januari, dus 2024 is nu echt volop in gang. We kijken verwachtingsvol naar de toekomst…