Archief

Inzicht in verzuim
Xonder een helder beeld tast je eigenlijk in het duister

Om het verzuimbeleid te kunnen bepalen is het noodzakelijk inzicht te hebben. Het lijkt een open deur, maar zonder een helder beeld tast je eigenlijk in het duister. Duidelijkheid is de sleutel om de visie op verzuim en daarmee de…

Inrichten, uitvoeren en borgen Wet verbetering Poortwachter
Verzuim in de organisatie terugdringen

Om het verzuim in de organisatie terug te dringen het preventief verzuimbeleid uiteraard het beste middel. Het voorkomen van verzuim is een behoorlijke uitdaging en op het moment dat je te maken hebt met langdurig zieke werknemers, is het van…

Inrichten en borgen verzuimbeleid
Het inrichten van het verzuimbeleid brengt veel voordelen met zich mee.

Het inrichten van het verzuimbeleid brengt veel voordelen met zich mee. Alle betrokkenen weten wat ze moeten doen rondom ziekmelding, het geeft inzicht wat de organisatie doet om ziekteverzuim te voorkomen en het stimuleert medewerkers actief bezig te zijn met…

Voldoe aan de RI&E wetgeving
Breng je de arbeidsrisico’s in je organisatie in kaart.

Met een Risico- inventarisatie en -evaluatie breng je de arbeidsrisico’s in je organisatie in kaart met als doel het minimaliseren van gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Vanuit de Arbowet is het beschikken over een RI&E in de meeste gevallen verplicht. Uit…

Aanbesteden nieuwe Arbodienstverlener
Ben je op zoek naar een nieuwe Arbodienstverlener?

Ben je op zoek naar een nieuwe Arbodienstverlener? Vanuit de 2B-regelgeving van de Europese Aanbestedingswet hoef je geen Europese aanbesteding uit te schrijven. Gelukkig, het scheelt een hoop tijd en geld. Wat je beter kunt doen is aan een aantal…

Grip op verzuim
Heb je verzuim voldoende onder controle?

Zelfs met het beste verzuimbeleid is het percentage verzuim niet tot nul terug te brengen. Je hebt echter wel invloed op groot deel van de verzuimcijfers. Structurele aandacht voor (kort) ziekteverzuim is essentieel met het oog op de kans op…

Jaarrekening klaar? XBRL’en maar!

Om je er even aan te herinneren, er zijn een paar dingen veranderd  De nieuwe taxonomie is gelijk aan de KvK taxonomie; Dit biedt meer mogelijkheden voor uitwisseling met andere partijen.  In de toekomst kan de accountant – met de…

FA Quickscan
optimaal in control

Hoe gezond is jouw financiële proces? Doe de Quickscan en weet of jouw organisatie echt optimaal in control is. Onderwijsinstellingen hebben als doelstelling het leveren van goed onderwijs. Om de continuïteit daarvan te borgen is het van belang te anticiperen…

In onze nopjes met nieuwe boekhoudprogramma’s
De afgelopen periode hebben we nieuwe financiële systemen verkend.

De afgelopen periode hebben we nieuwe financiële systemen verkend. De aanleiding is een logische: onze omgeving verandert en stelt andere eisen aan de financiële bedrijfsvoering. Onze klanten – de scholen – komen als gevolg daarvan met nieuwe functionele wensen ondersteunend…

Waarom “vraagposten”? Dat is de vraag.

Een intrigerende grootboekkaart: “Vraagposten”. Je zou denken een kleine kaart met af en toe een post. Nee, bij sommige scholen is het een wirwar van boekingen waar ook vaak een flink saldo op te bespeuren valt. Vreemd, want waarom is…

Wie zijn schuld betaalt verarmt niet
Drie tips voor een goede liquiditeitsbegroting

Enige jaren geleden ging een organisatie met een gezond eigen vermogen en jaarlijkse winsten, failliet. Dan denk je: “Had men dat niet kunnen voorkomen? Was er sprake van onzuivere praktijken?“ De werkelijke oorzaak is minder spectaculair: geen aandacht voor de…

Laat beleid zien door middel van de begroting

Sommige scholen hebben een te hoog eigen vermogen, een gegeven dat al jaren onderwerp van gesprek is. Eén van de argumenten vanuit het onderwijs is dat de wijze van bekostiging hieraan ten grondslag ligt. Tegelijkertijd ziet het Ministerie graag dat…

Als cijfermens meedenken over het beste onderwijs

Mijn hart ligt bij cijfers. Ik houd mij, als controller, bezig met financiële getallen. Dat ik mij kan inspannen voor het onderwijs geeft mij een extra goed gevoel, want ik kan meedenken over hoe het overheidsgeld het beste is in…

Beleidsrijk begroten

Al enige tijd wordt er gesproken over beleidsrijk begroten binnen het onderwijs. Begin 2019 werd door het Ministerie van OCW geconcludeerd dat er in jaarverslagen  van de scholen nog te weinig verbinding werd gelegd tussen beleid en financiële cijfers. Beleidsrijk…

Het is weer tijd voor de begroting!

Ken je dat gevoel van het nieuwe schooljaar? Nieuwe leermiddelen, goede voornemens. Dit jaar gaan we het anders doen! Dat gevoel krijgen wij van de begroting. Het begint met het bepalen van ambities en doelstellingen met in het achterhoofd  het…

Grip krijgen op het huishoudboekje
Goed inzicht in de financiën helpt bij goede en verantwoorde keuzes

In de hedendaagse digitale wereld is een huishoudboekje haast een ouderwets ding. Toch weet iedereen waar het figuurlijk voor staat: grip houden of krijgen op je financiën. Wat komt er aan geld binnen en wat gaat er uit? Pas als…

Aanpassen van de boekhouding levert geld op
Er valt een hoop te winnen door de boekhouding integraal te laten aansluiten aan de onderwijspraktijk.

Er valt een hoop te winnen door de boekhouding integraal te laten aansluiten aan de onderwijspraktijk. Het onderwijs is in beweging: individualisering, samenwerkingsverbanden, subsidies en regelingen, het wordt er allemaal niet minder om. Het belang van een goede financiële verantwoording…

Verantwoord en efficiënt uitbesteden van jouw administratieve processen
Jij bepaalt de koers en het rendement, wij de uitvoering in onze hybride dienstverlening 

Jouw administratie volledig uitbesteden aan een traditioneel administratiekantoor is een kostbare zaak. De besteding van middelen ligt al langere tijd onder een vergrootglas. Dat vraagt om een dienstverlener die het anders doet, die snapt dat niet iedere organisatie de zelfde…

Business intelligence & analytics: van data naar grip
Gegevens optimaal combineren met een intelligent online platform

Iedere organisatie moet praktische en strategische beslissingen nemen over financiële, personele of andere operationele processen in de bedrijfsvoering. Voor het nemen van die beslissingen is actuele en betrouwbare informatie nodig. De data voor deze informatievoorziening kunnen we verkrijgen uit de…

Meegaan met de tijd levert geld op
Er valt een hoop te winnen door de bedrijfsvoering aan te passen

Het is goed af en toe de wijze van boekhouden en het voeren van administratie tegen het licht te houden. Zeker als die al vele jaren op dezelfde manier wordt gedaan. Of als er verschillende administraties zijn met elk een…

Financiële administratie als fundering voor het resultaat
Meer dan alleen de cijfers op orde

Voldoende inkomsten en het op orde hebben van de uitgaven is een voorwaarde voor goed eindresultaat voor iedere organisatie. Een juiste en volledige financiële administratie vormt mede hierom een belangrijke basisbehoefte voor een goede bedrijfsvoering. Als eindverantwoordelijke wil je op…

Blog

Waarom later in het jaar overstappen naar nieuwe financiële software wél handig is 

Maikel van den Bosch