Onderwijs op maat

Leerling in beeld

Vanuit CNV Onderwijs vertegenwoordigen wij het onderwijspersoneel, leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners, zeker nu in deze bijzondere periode van Corona en thuisonderwijs. Het onderwijsveld heeft zeker nu ook veel baat bij de dienstverlening door partners zoals Merces.

Digitalisering heeft een vlucht genomen in de praktijk van de klassen en de leerlingbegeleiding. Zowel de kindjes op de kleuterschool als de studenten op de universiteiten werken nu met Teams en Zoom. Het onderwijspersoneel heeft een grote omslag gemaakt met digitale en hybride lessen voor de leerlingen en studenten. Klassenbeheer, groepsdynamiek en in de woonkamer kijken brengt een nieuwe dimensie aan het werk in het onderwijs. Ook in de naweeën van Corona wordt de dienstverlening aan het onderwijs van groot belang. Van het onderwijs wordt nu verwacht dat zij de onderwijsachterstanden -het personeel zelf spreekt liever van vertraging als gevolg van Corona- in beeld brengen. Dat kan het onderwijs niet alleen…

Vrijdag 8 april heeft het ministerie van OCW een stappenplan gepubliceerd voor de schoolscan die scholen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) moeten maken in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het stappenplan is een vrijwillige handreiking over hoe je de schoolscan kan maken. Met de schoolscan wordt bedoeld dat scholen in kaart brengen wat de leerlingen en de school nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Het gaat hierbij zowel om de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Veel scholen zijn hier al mee bezig vanuit hun kwaliteitszorgsystematiek. Scholen hebben al veel gegevens voor de analyse, onder andere vanuit hun leerlingvolgsysteem. Toch kan het best een kluif zijn om het hele beeld compleet te krijgen en de analyse grondig te doen. Vooral in de hectiek van deze tijd met quarantaines en hybride werken. Voor de werkdruk van de onderwijsprofessional in de klas, maar ook in de ondersteuning en schoolleiding is het nu des te belangrijker dat de digitale systemen in het onderwijs op orde zijn.

In het stappenplan staat dat scholen bij de start van het schooljaar richting het ministerie van OCW moeten aangeven dat zij een schoolscan gedaan hebben, welke interventies zijn gekozen en of het gehele proces goed is gelopen (ook met betrokkenheid van de MR).

Voor het onderwijs vormt dit een zoveelste aanvulling op het bestaande en bekende palet van taken aan het einde van het schooljaar. Naast de digitalisering vanuit het perspectief van de leerling en docent in de klas een belangrijke bijdrage aan de onderwijskwaliteit: ook in andere jaren moeten er immers vakkenpakketten gekozen worden, worden de cito-volgsystemen gebruikt voor rapportvergaderingen en moet uitgaande van de doorstroom van leerlingen het personeelsbestand en klassenindeling worden gemaakt.

Het NPO is gericht op de effecten van Corona. Echter volgens De staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie, van april 2021, is de vertraging onderdeel van een langere trend waarin de leerlingen in het po en vo uiteindelijk minder goed lezen en rekenen.

Door slim te werken met elkaar kunnen we de Corona-impact hopelijk de baas, maar belangrijker nog: hopelijk ook de kwaliteit van het onderwijs structureel verbeteren. Wij vanuit de vakbond geloven dat we, zeker met het bestaande arbeidsmarkttekort, door innovatie en digitalisering hiertoe de komende tijd de beste kans maken!