Laat beleid zien door middel van de begroting

Sommige scholen hebben een te hoog eigen vermogen, een gegeven dat al jaren onderwerp van gesprek is. Eén van de argumenten vanuit het onderwijs is dat de wijze van bekostiging hieraan ten grondslag ligt. Tegelijkertijd ziet het Ministerie graag dat het geld dat “op de plank” ligt voor onderwijs wordt ingezet.

De oplossing ligt naar mijn mening in de begroting. Een begroting wordt vaak nogal “Hollands” ingestoken. We laten zien dat het lukt om met de centjes rond te komen. Maar bekijk de begroting eens als een expressie van ambitie. Laat in de begroting zien dat er ideeën zijn, er visie is en doelen gesteld worden.

Een eigen vermogen wordt niet kleiner als de begroting kleine overschotten of tekorten laat zien. Het besteden van het eigen vermogen zit in verliezen begroten. Durf een negatief resultaat te laten zien! Maar dan wel met een onderbouwde toelichting.

In een eerdere blog heb ik al het fenomeen “beleidsrijk begroten” besproken. Dit houdt in dat het eigen vermogen een doel krijgt. Scholen kunnen met het eigen vermogen goede investeringen in het onderwijs doen die vernieuwing opleveren. Laat het niet bij een idee, maar maak een plan, giet het qua vorm in een project met handen en voeten, doelen en monitoring. Denk eens groots! Zeker nu, met uitdagingen rond Covid-19 zoals de extra ondersteuning van de leerlingen.

Een aantal voorwaarden voor het besteden van het eigen vermogen moet wel aandacht krijgen:

  1. De uitgaven moeten geen structurele inzet van middelen zijn.
  2. Maak een (deel-)begroting voor het project.
  3. Het project moet gemonitord worden. Wordt het geld inderdaad ingezet en het project uitgevoerd? Denk hierbij aan voortgangsrapportages.
  4. Is het geld voor het begrote project niet besteed, maar wil je het project wel voortzetten? Stop het overschot in een reservering binnen het eigen vermogen.
  5. Is er extern geld aangevraagd voor een project en is daarvoor een afrekenverplichting? Laat het geld dan altijd op de balans staan totdat het project is afgerekend.
  6. Maak halverwege het jaar een herziene begroting om de laatste inzichten rond inkomsten en uitgaven inzichtelijk te krijgen.

Wat is hiervan het resultaat? De lezer van de jaarrekening ziet niet een school met geld op de plank maar een school die mogelijkheden benut om zijn visie te volbrengen. Een school met ideeën gekoppeld aan middelen. Dat geeft de lezer een heel ander gevoel, een goed gevoel!