Beleidsrijk begroten

Al enige tijd wordt er gesproken over beleidsrijk begroten binnen het onderwijs. Begin 2019 werd door het Ministerie van OCW geconcludeerd dat er in jaarverslagen  van de scholen nog te weinig verbinding werd gelegd tussen beleid en financiële cijfers.

Beleidsrijk begroten legt een directe verbinding tussen beleid en cijfers. Dit is meer dan het in de begroting verwijzen naar beleid. In een beleidsrijke begroting worden uitgaven verbonden aan doelen en resultaten. Wat wil de school bereiken, wat is nodig om dit doel te bereiken, wat zijn van deze maatregelen wat zijn daarvan de kosten. Achteraf kan worden geconcludeerd wat de resultaten zijn van de investeringen. Zijn de doelen behaald, wat heeft het opgeleverd?

De noodzaak aan beleidsrijk begroten groeit. Er gaat zichtbaar veel meer geld naar het onderwijs en het Ministerie, de inspectie en de samenleving willen ook de effecten van deze investeringen zien.  Naast resultaten wensen de stakeholders ook betrokken te worden bij de beleidsvorming.

Voor wat betreft de subsidies en resultaten is de (verticale) verantwoording naar Ministerie en Inspectie geregeld, echter de beste resultaten zijn te behalen als ook de ouders, MR, docenten, leerlingen, vervolgonderwijs en arbeidsmarkt worden betrokken bij het beleid en er een horizontale verantwoording plaatsvindt. In het onderzoek “Een verstevigd fundament voor iedereen” wordt geconcludeerd dat de verschillen tussen de scholen grotendeels wordt veroorzaakt door de doelmatige keuzes van schoolbestuurders, directeuren en leraren. Door de omgeving bij de besluitvorming te betrekken wordt de draagkracht vergroot en de prioriteiten worden open op tafel gelegd. Met welke middelen worden de beste resultaten in de breedte behaald? Dus niet alleen aandacht voor leerresultaten, maar ook voor zaken als werkdruk, welbevinden en ontwikkeling, waarbij de schoolleiders zich kwetsbaar moeten durven opstellen (zie de blog van mijn collega Jasmijn Schipper).

Door met elkaar constructief te denken in oplossingen, speerpunten, doelen en maatregelen te formuleren en de middelen daaraan te koppelen, wordt met elkaar gewerkt om knelpunten binnen de school op te lossen. Als achteraf inzichtelijk wordt gemaakt welke middelen zijn ingezet, wat de kosten daarvan waren en, belangrijker nog, of en in welke mate het doel bereikt is voelen alle stakeholders zich betrokken en wordt wederzijds begrip en draagkracht gecreëerd. En is het doel niet bereikt dan is zaak goed te evalueren en de doelen bij te stellen voor de toekomst.

Om een optimale horizontale en verticale verantwoording te realiseren, is een weloverwogen inrichting van de personeels-, salaris- en financiële administratie van groot belang. Alleen door de verschillende onderdelen zo in te richten dat inzet van mensen, uitgaven en inkomsten per doel inzichtelijk zijn, kan inzicht worden verkregen in de mate van doelmatigheid en rendement. Een voorbeeld voor het labelen van middelen is het gebruik van kostendragers. Deze zijn speciaal bedoeld voor het labelen van kosten aan doelen en ze werken kostenplaats overstijgend. In zowel HR2Day als Exact is gebruik van kostendragers, naast kostenplaatsen,  mogelijk.

Mocht u hierover informatie en advies willen, neem contact met ons op. Wij denken met u mee!