Ontwikkeling naar beleidsrijk ondernemen

Planning en control

Het sturen, beheersen en verantwoorden van de beschikbare middelen neemt een prominente plaats in de bedrijfsvoeringsactiviteiten: de Planning & Control. De processen in de Planning & Control cyclus zorgen er uiteindelijk voor dat verantwoording kan worden afgelegd en waar nodig doelen en budgetten kunnen worden bijgesteld.

Wij adviseren jouw organisatie wij over de vertaling van de documenten die uit de Planning & Control cyclus komen naar het HR- en financieel beleid. Denk bijvoorbeeld aan de (project)begrotingen die horen bij de meerjarenstrategie en de jaarplannen. Wij spelen tevens een rol in de budgetteringsfase die hierop volgt. Deze budgetteringsfase gaat vaak verder dan alleen het opstellen van een begroting. Het gaat ook om het plannen, coördineren en toewijzen van financiële middelen en uitgaven.

Tooling
In de praktijk komen we zeer diverse tooling gehanteerd ter ondersteuning van de verschillende fases. Er zijn diverse complexe Excel-modellen in omloop, maar er zijn ook organisaties die gespecialiseerde software aanbieden die de gehele berekening van inkomsten en uitgaven voor jou voorrekenen op basis van de bekende parameters.

Evaluatie en verantwoording
Uiteindelijk volgt de evaluatie en verantwoording (intern en extern). Deze twee begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is zowel aandacht voor de evaluatie van de ondernomen activiteiten als voor de verantwoording van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten ervan. Waar zijn we afgeweken van de initiële plannen, waar komt dat door en wat zijn de gevolgen voor het uiteindelijke rendement?

Merces helpt de Planning & Control cyclus te versoepelen en versnellen door de inzet van de expertise van haar specialisten en dienstverlening ter optimalisering van de beschikbare tooling.